A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Smartopert Kft. (székhely: 6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 30B., a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások (tanácsadás, képzés, rendezvényszervezés) vonatkozásában nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, Felhasználó, Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek)

A Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: Smartopert Kft.

Székhelye és postai címe: 6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 30B.

Cégjegyzékszám: 06-09-025651

Bejegyző Bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 27120211-2-06

Statisztikai számjel:

Számlaszám: 11735005-26052801-00000000

Képviseli: Zsák Péter Ügyvezető
+36202167231

E-mail címe: info@smartopert.com

Honlapjának címe: www.smarthomeexpo.comwww.okosotthon.guruwww.smartopert.com smart-home.guru  

Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@smartopert.com

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapjával (smarthomeexpo.com, okosotthon.guru, smartopert.com) és aldomainjeivel kapcsolatos jogviszonyokra terjed ki, így jelen dokumentum vonatkozik a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a smarthomeexpo.com, okosotthon.guru vagy smartopert.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal, Honlap) található elektronikus piactéren keresztül történik. A Honlapon történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-fel az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.

A Honlapon történő vásárlás elektronikus módon leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint. A szerződéskötés magyar nyelven történik.

A Honlap szolgáltatásait valamennyi, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, valamint természetes személy jogosult használni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat továbbá a Honlapon – Szolgáltató visszaigazolásával is megerősítve – érvényesen és sikeresen regisztrálja magát vagy megadja egyszeri vásárlás esetén a szolgáltatás teljesítéshez szükséges adatokat.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések, valamint a jelen ÁSZF értelmezése vonatkozásában a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kógens, mindenki számára kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

Felhasználó, amennyiben belép Szolgáltató Weboldalára, továbbá annak tartalmát bármilyen módon olvassa – még akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Weboldalnak, a jelen Szabályzatban foglaltakat magára nézve mindenkor kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Felhasználó nem fogadja el jelen feltételeket, úgy nem jogosult a Webshop tartalmának megtekintésére.

Szolgáltató elektronikus ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Internet cím: www.smartopert.com

E-mail: info@smartopert.com

A szolgáltatás igénybevétele

A megrendelések leadása a Szolgáltató internetes oldalán kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a Honlapok webcímén. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A termék(ek) kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választandó. A “megrendelem” gomb megnyomásával a vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik, s melyre a megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás – mely tartalmazza a megrendelés feltételeit – nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A rendelési folyamat lezárását követően is lehetősége van a megrendelés módosítására a rendelés visszaigazolásáról szóló (nem az automatikus visszaigazoló) e-mail megérkezéséig, de legfeljebb 2 óra munkaidő elteltén belül az ügyfélszolgálat részére való e-mail küldéssel.  Szolgáltató az Ügyfél által tévesen vagy pontatlanul – akár regisztráció, akár megrendelés során – megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, hibás teljesítésért, illetve károkért nem vállal felelősséget. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból hozzáférhetővé válik.

A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt (írásba foglalt) szerződésnek minősül, azonban tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosítószáma. A Honlapokon  az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák, ha csak ettől eltérő árra külön nincs utalás.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. A hosszabb határidővel feltüntetett termékek kereskedelmi partnereink raktáraiban találhatók, így előfordulhat, hogy a kereskedelmi partner oldalán előálló készletfogyás miatt a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlenülése esetén a Szolgáltató Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül visszautalja. A visszautalással kapcsolatban Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében, azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a Szolgáltató kereskedelmi partnere, mint a Szolgáltatón kívüli harmadik személy tevékenysége folytán, a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat, a lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szolgáltató ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Vevőt megtévessze, mivel a Szolgáltató az ajánlat megtételekor a beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.

Elállási Tájékoztató

Elállási jog

Fogyasztónak minősülő Partnerek részére a következő tájékoztatást adjuk a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletnek megfelelően:

A vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (info@smartopert.com), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére.

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokkal/számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.

Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza a Szolgáltató raktárába (”Smartopert ügyfélszolgálat”, 6710 Szeged Kapisztrán út 79.), és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. Expressz kiszállítás esetén a normál árú házhoz szállítási díjat térítjük vissza. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen

  • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak (pl. fotókönyv, gravírozás);
  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
  • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta;
  • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében (az előfizetéses szerződések kivételével)
  • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

Ha a Vevő honlapon szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Ez esetben az Ügyfél A Polgári törvénykönyv XXIV. Fejezete (Hibás teljesítés) szerint jogosult igényét érvényesíteni mely szerint nem fogyasztó Ügyfél kellékszavatossági igénnyel élhet a teljesítéstől számított 1 éven belül. Fogyasztónak minősülő Partnerek részére a következő tájékoztatást adjuk a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletnek megfelelően:

Kellékszavatosság

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Termékszavatosság

Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal.

A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető.

A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, amennyiben Ön fogyasztónak minősül. Jótállást adunk minden 10.000 Forint feletti értékű tartós fogyasztási cikk termékre az átadástól számított 12 hónapig, kivéve, ha a gyártó ennél hosszabb jótállási időt határoz meg. Ilyen esetben a hosszabb jótállási idő az érvényes. A jótállást csak abban az esetben áll módunkban érvényesíteni, ha a terméket hiánytalanul küldi vissza.

A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék a Szolgáltató üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

A jótállási igény nem érvényesíthető a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra illetve sérülésekre. A jótállási ügyintézés további részleteire a Ptk.-ban, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a Honlapokon  olvashatóak.

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

A felhasználó a 2. pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz az info@smartopert.com címen.

Szolgáltató kötelezettségei teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.

Szolgáltató Weboldalának megtekintése és az azon való vásárlás feltételezi Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldal használata miatt következett be. Felhasználó felelős az internetes kommunikációra használt eszköze, valamint az azon található adatok védelméért. A Weboldalon feltüntetett képek, leírások, műszaki adatok kizárólag tájékoztató jellegűek és a termékek szélesebb körű megismerésére szolgálnak. A képek illusztrációk. Szolgáltató feltételezi, hogy online vásárlás esetén Felhasználó az általa kiválasztott terméket már ismeri, arról más forrásból is információkat gyűjtött. Szolgáltató Weboldalán lévő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállal. Elírás, hibás adat esetén a gyártó, illetve a beszállító hivatalos közleményében megadott adatok érvényesek.

Szolgáltató adatkezelését GDPR kompatibilis módon végzi, melyről további részletek a közzétett adatvédelmi tájékoztatóban találhatók.

Szolgáltató fenntart minden, a Weboldala, Webshopja bármely részének, részletének bármilyen módszerrel, történő terjesztésével és másolásával kapcsolatos jogot. Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a honlapok egészének vagy részeinek bármilyen – a szerzői jogról szóló törvény szerinti – felhasználása. (többszörözés, terjesztés, átdolgozás stb.)

A jogosulatlan felhasználás polgári- és büntető jogi következményeket, valamint kártérítési felelősséget von maga után. Felhasználó a Webshop használatával tudomásul veszi, hogy annak bárminemű tartalmának felhasználási engedély nélküli felhasználása esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege 30.000,- Ft képenként valamint 2.000,- Ft szavanként. Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt.

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogellenessé válna, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető adott jogról való lemondásnak. Az itt rögzített jogokról történő lemondás csak arra vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat megtételével érvényes. Amennyiben Szolgáltató alkalomszerűen nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelent lemondást azoknak a későbbi szigorú betartásáról.

Felek vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton rendezik. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó jogvitákra nézve kikötik a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Panaszkezelés módja

Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben fogyasztónak minősülő Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a megadott elérhetőségeken közölheti.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az info@smartopert.com címen. Az írásbeli panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban, e-mailben megválaszolja, panaszt elutasító álláspontját megindokolja. Szolgáltató a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Amennyiben nem ért egyet a panaszkezelés eredményével a hatályos jogszabályok értelmében a következő tájékoztatót nyújtjuk fogyasztónak minősülő Partnereink részére:

Fenti esetben az illetékes Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztályához vagy a Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testületek valamelyikéhez fordulhat. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében. A http://jarasinfo.gov.hu weblapon találja a járási hivatalok elérhetőségét míg a békéltető testületekre vonatkozó adatokat a következő felsorolás tartalmazza:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976,

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím:bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-200; 520-217

Fax száma: (96) 520-291

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-710, (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím:  bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gondos István

E-mail cím: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010, (34) 513-012

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Bures Gabriella

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszáma: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Telefonszáma:  (1) 269-0703

Fax száma:  (1) 269-0703

Elnök: dr. Koncz Pál

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356, (94) 506-645

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán László

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)

Telefonszáma: (88) 814-111, (88) 814-121

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím:zmbekelteto@zmkik.hu

A békéltető testületek a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésében segíthetnek jóval gyorsabb és költséghatékonyabb módon. Céljuk a felek közötti egyezség elérése. A határozatuk azonban alávetési nyilatkozat hiányában nem bír kötelező erővel. A békéltető testület kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi és szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogviták esetén az eljárásra kizárólagos illetékességgel a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület rendelkezik.

Fogyasztói panasz esetén igénybe vehető az Uniós online vitarendezési platform is, mely egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság weboldalán. Az online felület a következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásokban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles levélben válasziratot küldeni a békéltető testület számára és amennyiben az adott megyében székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani.

Végső esetben a fogyasztó az illetékes bírósághoz is fordulhat, ahol panasznapon akár tollba is mondhatja keresetét. Az okirati bizonyítékok csatolása ekkor is elengedhetetlen.

Ha a vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR), amely ide kattintva érhető el. A platformon regisztrációt követően, a Szolgátató e-mail címének (info@smartopert.com) megadása mellett küldhető be panasz.

Fizetési módok

A fizetés történhet:

Bankkártyás fizetés biztonságos felületen: Online bankkártyás fizetés a Stripe fizetési felületén.

A Felhasználó/Vevő tudomásul veszi, hogy a Smartopert Kft. (A Szolgáltató székhelye: 6710 Szeged, Cserzy Mihály utca 30B.) adatkezelő által a Honlapok felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az Stripe Inc. (Stripe Inc. Székhelye: 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA E-mail címe: support@stripe.com, Weboldala: https://stripe.com Adatkezelési tájékoztatója: https://stripe.com/en-hu/privacy), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

Számlázáshoz szükséges adatok:

Személyes adatok: Vezetéknév és Keresztnév

Cím adatok: Irányítószám, Város, Utca, házszám

Kapcsolattartási adatok: Telefonszám, e-mail cím.

Szállításhoz szükséges adatok:

Személyes adatok: Vezetéknév és Keresztnév

Cím adatok: Irányítószám, Város, Utca, házszám

Kapcsolattartási adatok: Telefonszám, e-mail cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Stripe Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://stripe.com/en-hu/privacy

Átutalás a díjbekérő kiállítását követő 8 napon belül az alábbi számlaszámra:

Smartopert Kft

11735005-26052801

OTP Bank

Hatályos: 2020. november 3-tól visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadóak. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa jelen ÁSZF bármely rendelkezését a Felhasználók – honlapon való közzététellel megvalósuló – értesítése mellett. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a Weboldal böngészésével – mint a szolgáltatás használatával – ráutaló magatartással elfogadja a módosított ÁSZF-ben foglaltakat.

Szeged, 2024. március 11.

 

EN:

The present General Terms and Conditions (hereinafter referred to as "GTC") contain the rights and obligations of Smartopert Kft. (registered office: 6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 30B., hereinafter referred to as "Service Provider") and the Client (hereinafter referred to as "Client", "User", "Partner") using the e-commerce services provided by the Service Provider (consulting, training, event management).

Details of the Service Provider:

The name of the Service Provider is Smartopert Kft.

Registered office and postal address: 6724 Szeged, Cserzy Mihály utca 30B.

Company registration number: 06-09-025651

Registering Court: Szeged Court of Szeged General Court

Tax number: 27120211-2-06

Statistical number:

Számlaszám: 11735005-26052801-00000000

Represented by: Péter Zsák Managing Director
+36202167231

E-mail address: info@smartopert.com

Website address: www.smarthomeexpo.com, www.okosotthon.guru, www.smartopert.com smart-home.guru  

Customer service e-mail address: info@smartopert.com

The scope of these GTC is the legal relationship with the Service Provider's website (smarthomeexpo.com, okosotthon.guru, smartopert.com) and its subdomains, and therefore this document applies to all e-commerce services provided in Hungary through the electronic marketplace on the smarthomeexpo.com, okosotthon.guru or smartopert.com website (hereinafter referred to as Website, Site). Purchasing on the Website is governed by Act CVIII of 2001 on certain aspects of electronic commerce services and information society services ("Act on Electronic Commerce Services"), with the proviso that these GTCs are subject to the provisions of Act CVIII of 2001 on Electronic Commerce Services and Information Society Services ("Act on Electronic Commerce Services"). With this GTC, the Service Provider has provided the information pursuant to § 5 (2) and § 6 (1) - (2).

Purchases on the Website may be made by placing an order electronically, as specified in these GTC. The contract shall be concluded in Hungarian.

All legal entities, other organisations without legal personality and natural persons are entitled to use the services of the Website, provided that they accept the provisions of these GTC as binding for them and that they register on the Website - confirmed by the Service Provider - validly and successfully or, in the case of a one-off purchase, provide the data required for the performance of the service.

Hungarian law shall prevail with regard to any issues not regulated in these GTC and the interpretation of these GTC, in particular with regard to the relevant provisions of Act V of 2013 on the Civil Code (Civil Code). The provisions of the applicable laws which are binding on all parties shall apply without any special stipulation.

The User, by accessing the Service Provider's Website and by reading its content in any way, even if he/she is not a registered user of the Website, acknowledges that he/she is bound by the provisions of these Terms and Conditions. If the User does not accept these Terms and Conditions, he/she is not entitled to view the contents of the Website.

Contact details of the Provider's electronic customer service:

Internet address: www.smartopert.com

E-mail: info@smartopert.com

Use of the service

Orders can be placed on the Service Provider's website only electronically, via the Internet at the web address of the Websites. Orders placed by telephone, fax, e-mail or letter are not accepted by the Service Provider. The Service Provider shall also send information on orders to the Customers by electronic means. Placing an order is subject to registration. After adding the product(s) to the shopping cart, a pick-up and payment method must be selected. By clicking on the "order" button, the customer makes an offer, which creates a payment obligation, for which an automatic confirmation will be sent within 48 hours of the order. In all cases, the confirmation will include the chosen method of receipt and payment, the value of the order, the delivery terms, the product name and quantity, and the Buyer's details. If the confirmation, which includes the terms and conditions of the order, is not received, the consumer is released from the obligation to make an offer. Before placing the order, the Buyer has the possibility to modify the data provided at the time of registration by overwriting and fixing the modified data. After the order process has been completed, the Customer may also modify the order by sending an e-mail to the customer service department confirming the order (not the automatic confirmation), but within a maximum of 2 hours after the order has been placed.  The Service Provider shall not be liable for any delivery delays, defective performance or damages resulting from incorrect or inaccurate information provided by the Customer, whether during registration or ordering. Nor shall the Service Provider be liable for any damages resulting from the Customer forgetting his password or from its disclosure to unauthorised persons for any reason beyond the control of the Service Provider.

The language of the contract is Hungarian. The order placed on the Internet is considered as a non-signed (written) contract, but its content is filed, archived and can be accessed and retrieved afterwards. The filing number is always the order identification number. Prices on the Websites are in HUF and include VAT, unless otherwise indicated.

The Service Provider shall make every effort to deliver the products ordered by the Customer within the time limit specified in the order. Products with a longer delivery date are held in the warehouses of our commercial partners, so it may be impossible to fulfil the order due to stock shortages on the part of the commercial partner. The impossibility of fulfilment will terminate the contract. In the event of impossibility of performance, the Service Provider shall inform the Buyer thereof without delay and return the prepaid amount within 14 days of such information at the latest. The Customer shall not be charged any additional costs in connection with the refund. The Service Provider shall make every effort to maintain the accuracy of the information on the website and to update the stock information, however, at the moment of the conclusion of the contract, the performance of the contract may become impossible due to the activity of the Service Provider's commercial partner, as a third party other than the Service Provider, for reasons unforeseeable by the Service Provider, but the impossibility of performance shall not render the Service Provider's offer suitable to deceive the Buyer, as the Service Provider has acted to the best of its knowledge at the time of making the offer with regard to the availability of the information.

Withdrawal Notice

Right of withdrawal

The following information is provided to Partners who are consumers in accordance with Government Decree 45/2014 (26.II.):

The customer may withdraw from the purchase without giving any reason within 14 days of receipt (receipt of the product). The purchaser may exercise his right of withdrawal by sending a clear declaration to this effect by e-mail (info@smartopert.com) or by using the model declaration in Annex 2 of Government Regulation No. 45/2014 (26.II.). In case of written withdrawal, it is sufficient to send the withdrawal statement to the Service Provider within 14 days of receipt (receipt of the product).

The Customer may exercise his right of withdrawal between the date of conclusion of the contract and the date of receipt of the product.

The date of receipt (acceptance of the product) shall be the date of receipt of the order in the case of acceptance at the point of receipt, or the date of receipt from the courier in the case of delivery to the customer's home. These can be evidenced by a receipt/invoice or a receipt from the courier.

In the event of cancellation, the product(s) shall be returned to the Service Provider's warehouse ("Smartopert Customer Service", 6710 Szeged Kapisztrán út 79.) at your own expense and the purchase price of the returned product(s) and any other costs incurred shall be refunded immediately, but no later than 14 days after the return of the product(s). Delivery charges will be refunded in the event of cancellation of the entire order. In the event of cancellation, the customer will be charged only the cost of returning the product. In the case of express delivery, we will refund the delivery charge at the standard price. We will only refund the purchase price of the product(s) and the delivery charge (or the amount paid by the customer as consideration) if the customer has returned the product(s) or has proved beyond doubt that he/she has returned the product(s) within 14 days of the date of the notice of cancellation, whichever is the earlier.

The refund will be made by the same method of payment as the one used in the original transaction, unless the Buyer has given his express consent to a different method of payment. In the event that a different refund method is used, the Buyer shall not be charged any additional costs.

We are not able to accept parcels returned by post.

The Buyer may not exercise his right of withdrawal in the cases provided for in Article 29 of Government Decree 45/2014, in particular

in the case of products which are not prefabricated, which have been produced on the instructions or at the express request of the Buyer, or in the case of products which are clearly personalised for the Buyer (e.g. photobooks, engravings);
perishable products or products which retain their quality for a short period;
a product in a sealed package which, for health or hygiene reasons, cannot be returned after opening after delivery;
products which, by their nature, are inseparably mixed with other products after delivery;
the sale of a copy of a sound or video recording or computer software in sealed packaging, if the packaging has been opened by the purchaser after delivery;
in respect of newspapers, periodicals and periodicals (with the exception of subscription contracts)
in respect of digital content provided on a non-tangible medium, where the Service Provider has commenced performance with the express prior consent of the customer and the customer has declared at the same time that he has given his consent that he acknowledges that he loses his right of withdrawal/cancellation after the commencement of performance.

The service provider may claim compensation for damages resulting from the improper use of the goods.

If the Buyer has concluded a contract for the provision of services on a website, it shall be entitled to terminate the contract instead of withdrawing from it. In the case of a contract for the provision of a service, the right of withdrawal may be exercised within 14 days of the date of conclusion of the contract. In the case of a contract for the provision of a service, he may not exercise his right of withdrawal after the service has been wholly performed if the Supplier has begun performance with the consumer's express prior consent and he has acknowledged that he will lose his right of withdrawal after the service has been wholly performed.

Warranty for accessories, product warranty, guarantee

The service provider shall be deemed to have failed to provide a service if, at the time of provision, the service does not meet the quality requirements laid down in the contract or by law. In such a case, the Customer is entitled to claim under Chapter XXIV of the Civil Code (Defective performance), according to which a non-consumer Customer may claim for a warranty of conformity within 1 year of performance. The following information is provided to Partners who are consumers in accordance with Government Decree 45/2014 (26.II.):

Warranty of Accessories

In the event of defects in the ordered products, the Customer may assert a warranty claim against the Service Provider under the provisions of Act V of 2013 on the Civil Code.

In asserting a warranty claim, the Customer may request the repair or replacement of the defective product, unless the repair or replacement is impossible or would involve disproportionate additional costs for the Service Provider. If the Customer did not or could not request the repair or replacement, the Customer may claim a proportionate price reduction, have the product repaired or replaced at the Supplier's expense, or withdraw from the contract if the repair or replacement was not undertaken or could not be carried out by the Supplier or if the interest in the repair or replacement has ceased. The burden of proving the loss of interest lies with the Customer. There shall be no right of withdrawal for minor defects. The Customer may transfer the right of warranty of his choice to another, but he shall bear the costs of such transfer, unless it was justified or the Service Provider has given reasons for it.

The Customer shall notify the Supplier of the defect immediately after its discovery, but no later than 2 months after the discovery of the defect. He may no longer assert a warranty claim after the expiry of the 2-year limitation period from the date of performance of the contract.

Within 6 months of performance of the contract, no other conditions are required for the assertion of a claim for a guarantee other than the notification of the defect and the presentation/submission of the invoice or a copy thereof. However, after the expiry of 6 months from the date of performance, the Buyer shall be obliged to prove that the defect existed at the time of performance.

Product Warranty

The consumer may only exercise his right to claim under a product warranty against the manufacturer or distributor of the movable good. The burden of proof of the defect of the product in the event of a product warranty claim lies with the Customer.

In the case of a product warranty, the Customer may only claim the replacement (repair) of the defective product. A product is defective if it does not meet the quality requirements in force at the time of its placing on the market or if it does not have the characteristics described by the manufacturer.

The product warranty can be claimed within 2 years from the date of placing on the market.

The manufacturer/distributor is exempted from the obligation to provide a product warranty only if he proves that he did not manufacture or put the product into circulation in the course of his business; or that the defect was not apparent from the state of the art at the time when the product was put into circulation; or that the defect in the product results from the application of a legal or regulatory provision. The manufacturer/distributor need only prove one cause.

Please note that you may not make both a warranty claim for accessories and a product warranty claim for the same defect at the same time. However, if your product warranty claim is successful, you may pursue your accessories warranty claim against the manufacturer for the replaced product or repaired part.

Warranty

In the event of defective performance, the Service Provider is obliged to provide a warranty pursuant to Government Decree 151/2003 (IX. 22.) on the mandatory warranty for certain consumer durables, if you are a consumer. We provide a guarantee for all consumer durables with a value of over HUF 10,000 for a period of 12 months from the date of delivery, unless the manufacturer specifies a longer guarantee period. In this case, the longer warranty period shall apply. We can only enforce the warranty if you return the product in full.

The Supplier shall only be exempted from its warranty obligation if it proves that the cause of the defect arose after performance.

The Customer may assert his warranty claim as explained in the warranty for accessories, with the exception that in the case of a defect in a consumer durable product, we will replace the product within 3 working days of receipt if the defect prevents the product from being used as intended (if the product is available in the Service Provider's shop / warehouse), and in the event of a claim made after this period, we will endeavour to repair or replace the product within 15 days. You can also make your repair request directly to the warranty service (repair service) indicated on the warranty ticket.

You may not make a warranty claim and a guarantee claim or a product warranty claim and a guarantee claim for the same defect at the same time. However, the Buyer's rights under the warranty shall be independent of his rights under the accessories warranty and the product warranty.

Warranty claims may not be asserted for defects or damage resulting from improper use. The further details of warranty administration are governed by the Civil Code, Decree No. 19/2014 (IV. 29.) NGM, and Government Decree No. 45/2014 (II. 26.).

The Service Provider shall make every effort to ensure that the information displayed on its website (price, availability, description, etc.) is as accurate as possible. A price of 0 or 1 HUF, which is obviously incorrect due to a system error, does not constitute an invitation to tender. Exceptions to this rule are gift products advertised as part of promotions. The images displayed next to the products are illustrations, in all cases the product description contains the product characteristics. The liability of the Service Provider for any errors that may occur is governed by the provisions of Government Decree 45/2014 (26.II.) and the Civil Code.

Further conditions for the use of the services provided by the Service Provider can be found on the Websites.

Other provisions

The Service Provider's system may collect data about the Customer's activity, which cannot be linked to other data provided by the Customer at the time of registration, nor to data generated by the use of other websites or services.

The Service Provider is entitled to send newsletters or other advertising mail to the User, provided that the User has given his/her prior, clear, explicit and voluntary consent to this by providing the relevant data at the time of registration. The Service Provider shall not be obliged to verify that the data provided by the user at the time of registration or when giving his/her consent are true or correct.

The user may withdraw his voluntary consent referred to in point 2 at any time. In this case, the Service Provider shall not send the user any more newsletters or other advertising mailings after the withdrawal and shall delete the user's data from the data of the users subscribed to the newsletter.

The Service Provider shall be bound by the Code of Ethics of the Hungarian Advertising Association and the Association of Content Providers in Hungary.

The reviews and other related opinions written about the products always reflect the users' point of view, the Service Provider is not responsible for their content. The Service Provider reserves the right to delete any opinions that are contrary to public taste, business interests or the law.

If you have any questions or comments regarding your order, please contact the customer service staff at the Service Provider's headquarters at info@smartopert.com.

The Service Provider may use an intermediary to fulfil its obligations.

Viewing and shopping on the Service Provider's Website implies the User's knowledge of the technical and technological limitations of the Internet and acceptance of the inherent potential for error.

The Service Provider shall not be liable for any damage caused by the use of the Website. The User is responsible for the protection of his/her Internet communication device and the data contained on it. The images, descriptions and technical data contained on the Website are for information purposes only and are intended to provide a broader understanding of the products. The images are illustrations. The Service Provider assumes that, in the case of an online purchase, the User is already familiar with the product of his choice and has gathered information about it from other sources. The Service Provider shall not be liable for any errors or omissions on the Website. In the event of a typo or error, the data provided in the official communication of the manufacturer or supplier shall apply.

The Service Provider processes its data in a GDPR-compliant manner, further details of which can be found in the published Privacy Policy.

The Service Provider reserves all rights to distribute and copy any part or detail of its Website, Webshop by any means. Without the prior written consent of the Service Provider, any use of the whole or parts of the Websites (reproduction, distribution, adaptation, etc.)

Any unauthorised use shall entail civil and criminal penalties and liability for damages. By using the Webshop, the User acknowledges that in the event of any use of its content without authorisation, the Service Provider shall be liable to a penalty. The penalty amounts to HUF 30,000 per image and HUF 2,000 per word. The Customer acknowledges that this penalty is not excessive and browses the site with this in mind.

Should any part of these GTC become invalid or unlawful, the validity and legality of the remaining parts shall not be affected.

If the Service Provider fails to exercise any of its rights under these GTC, its failure to exercise such rights shall not be deemed a waiver of such rights. No waiver of any rights hereunder shall be effective unless expressly stated in writing. The occasional failure by the Service Provider to strictly adhere to any term or condition of the GTC shall not constitute a waiver of any subsequent strict adherence to such term or condition.

The parties shall settle their disputes primarily by amicable means. The User and the Service Provider stipulate the exclusive jurisdiction of the Szeged District Court and the Szeged Court of Justice for disputes within the scope of these Terms and Conditions.

Complaints handling

The Service Provider aims to fulfill all orders with the appropriate quality and to the full satisfaction of the User. If the User, who is a consumer, has any complaint regarding the contract or its performance, he/she may communicate his/her complaint to the contact details provided.

Consumer complaints can be made in writing through the customer service at info@smartopert.com. The Service Provider shall reply to the written complaint in writing by e-mail within 30 days, stating the reasons for its rejection of the complaint. The Service Provider shall keep a copy of the reply for 3 years and shall present it to the supervisory authorities upon request.

If you do not agree with the outcome of the complaint handling, we will provide the following information to our Consumer Partners in accordance with the legislation in force:

In such cases, you may contact the Consumer Protection Department of the competent Government Office or one of the conciliation bodies attached to the Chamber of Commerce and Industry. The district office or the district office of the county seat is competent in the first instance in consumer protection administrative authority cases, and the Pest County Government Office is competent in the second instance pursuant to Government Decree 387/2016 (XII. 2.) on the designation of a consumer protection authority. The contact details of the district offices can be found on the website http://jarasinfo.gov.hu. Information on the conciliation bodies is listed below:

Baranya County Conciliation Board

Address: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Address for correspondence: 7602 Pécs, Pf. 109.

Phone number: (72) 507-154

Fax number: (72) 507-152

President: Dr. Ferenc Bércesi

E-mail address: info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun County Conciliation Board

Address: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Phone numbers: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax number: (76) 501-538

President: Dr. Zsuzsanna Horváth

E-mail address: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés County Arbitration Board

Address: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Phone number: (66) 324-976,

Fax number: (66) 324-976

President: Dr. László Bagdi

E-mail address: bekeltetes@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén County Conciliation Board

Address: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

(46) 501-091, 501-870

Fax number: (46) 501-099

President: Dr. Péter Tulipán

E-mail address: bekeltetes@bokik.hu

Budapest Conciliation Board

Address: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Phone number: (1) 488-2131

Fax number: (1) 488-2186

President: Dr. Éva Veronika Inzelt Éva

E-mail address: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád-Csanád County Conciliation Board

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

(62) 554-250/118 extension

Fax number: (62) 426-149

President: Dr. Károly Horváth

E-mail address: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér County Conciliation Board

Address: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Phone number: (22) 510-310

Fax number: (22) 510-312

President: Dr. József Vári Kovács

E-mail cím:bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron County Conciliation Board

Address: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Phone number: (96) 520-200; 520-217

Fax number: (96) 520-291

President: Dr. Beáta Bagoly

E-mail address: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar County Conciliation Board

Address: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Phone numbers: (52) 500-710, (52) 500-745

Fax number: (52) 500-720

President: Dr. Zsolt Hajnal

E-mail address: bekelteto@hbkik.hu

Heves County Conciliation Board

Address: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Postal address: 3301 Eger, Pf. 440.

Phone number: (36) 416-660/105 extension

Fax number: (36) 323-615

President: Dr. István Gondos

E-mail address: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok County Conciliation Board

Address: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Phone number: (56) 510-610

Fax number: (56) 370-005

President: Dr. Dr. Judit Lajkóné Vígh

E-mail address: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Komárom-Esztergom County Conciliation Board

Address: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

(34) 513-010, (34) 513-012

Fax number: (34) 316-259

President: Dr. Gabriella Bures

E-mail address: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád County Conciliation Board

Address: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Phone number: (32) 520-860

Fax number: (32) 520-862

President: Dr. Erik Pongó

E-mail address: nkik@nkik.hu

Pest County Conciliation Board

Address: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25.

Phone number: (1) 269-0703

Fax number: (1) 269-0703

President: dr. Pál Koncz

E-mail address: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy County Conciliation Board

Address: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Phone number: (82) 501-000

Fax number: (82) 501-046

President: Dr. Ferenc Novák

E-mail address: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg County Conciliation Board

Address: 2 Széchenyi u., 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.

(42) 311-544, (42) 420-180

Fax number: (42) 420-180

President: Katalin Görömbeiné Dr. Balmaz

E-mail address: bekelteto@szabkam.hu

Tolna County Conciliation Board

Address: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Phone number: (74) 411-661

Fax number: (74) 411-456

President: Gréta Mónus

E-mail address: kamara@tmkik.hu

Vas County Conciliation Board

Address: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telephone number: (94) 312-356, (94) 506-645

Fax number: (94) 316-936

President: Dr. Zoltán László Kövesdi

E-mail address: vmkik@vmkik.hu

Veszprém County Conciliation Board

Address: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1 (Fsz. 115-116.)

Phone numbers: (88) 814-111, (88) 814-121

Fax number: (88) 412-150

President: Dr. Klára Herjavecz

E-mail address: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala County Conciliation Board

Address: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Phone number: (92) 550-513

Fax number: (92) 550-525

President: Dr. Sándor Molnár

E-mail cím:zmbekelteto@zmkik.hu

Conciliation bodies can help to resolve consumer disputes out of court in a much faster and more cost-effective way. Their aim is to reach an agreement between the parties. However, their decisions are not binding in the absence of a statement of acceptance. On request, the conciliation body will advise on the rights and obligations of the consumer.

In the case of cross-border consumer disputes relating to online sales and service contracts, the conciliation body attached to the Metropolitan Chamber of Commerce and Industry has exclusive jurisdiction.

In the event of a consumer complaint, the EU online dispute resolution platform is also available, which requires simple registration on the European Commission's website. The online platform is available at: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

The service provider has a duty to cooperate in conciliation procedures by sending a letter of reply to the conciliation body and, if it is established in the county, by ensuring the participation of a person authorised to negotiate a settlement at the hearing.

As a last resort, the consumer may also go to the competent court, where he or she may lodge a complaint on the day of the complaint. Documentary evidence is still essential.

If you wish to make a complaint about a product or service you have bought, you can use the online dispute resolution platform (ODR), which can be accessed by clicking here. You can register on the platform and send a complaint by entering the Service Provider's email address (info@smartopert.com).

Payment methods

Payment can be made by:

Credit card payment via a secure interface: online credit card payment via the Simple Pay payment platform.

The User/Customer acknowledges that the following personal data stored in the user database of the Websites by the data controller Smartopert Kft. (Service Provider's registered office: 6724 Szeged, Cserzy Mihaly utca 30B.) will be transferred to Stripe Inc. (Stripe Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA) as data processor. The scope of data transferred by the data controller is as follows:

Data necessary for billing:

Personal data: Surname and First name

Address data: postal code, city, street, house number

Contact details: telephone number, e-mail address.

Data required for delivery:

Personal data: Surname and First name

Address details: postal code, city, street, house number

Contact details: telephone number, e-mail address.

The nature and purpose of the data processing activities carried out by the processor can be found in the SimplePay Privacy Policy, available at the following link: https://stripe.com/en-en/privacy

Transfer within 8 days of the issue of the fee request to the following account number:

Smartopert Ltd.

11735005-26052801

OTP Bank

Valid from 3 November 2020 until revoked and/or amended. Its provisions shall apply only to contracts entered into after its entry into force, and the provisions of the General Terms and Conditions of Contract prior to its entry into force shall apply to earlier contracts. The Service Provider reserves the right to unilaterally modify any provision of these GTCs, subject to notification to the Users by publication on the Website. After the entry into force of the modification, the User, by browsing the Website and using the Service, accepts the modified GTC by his/her implicit acceptance.

Szeged, 10. March 2024.